آیدیس ایران - IDIS IRAN - IDIS DISCOVERY

IDIS DISCOVERY

IDIS Discovery
  • C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL13.MSSQLSERVER\MSSQL\Backup\
                           

IDIS DISCOVERY

IDIS Discovery
  • قابل اطمینان

  • عملکرد بالا

  • استفاده آسان

  • انعطاف پذیری

                                       
نسخه
[نرم افزار] IDIS Discovery 4.3.4
[نرم افزار] IDIS Discovery 4.3.3
[راهنما] راهنمای IDIS Discovery 4.3